روش های ارسال

کلیه سفارشات  دریافتی از طریق پیک و با هزینه خریدار ارسال میگردد .